Čo je stavebný pozemok?

Mnoho ľudí má mylné predstavy o tom, čo vlastne znamená označenie "stavebný pozemok", a preto sa často predávajú pozemky ako stavebné, aj keď nie sú vhodné na stavbu alebo majú veľmi obmedzené možnosti výstavby.

Stavebný pozemok je pozemok, ktorý je vymedzený v územnom pláne (vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia) ako pozemok nachádzajúci sa v zastavateľnom území. Podobnú definíciu možno nájsť aj v Stavebnom zákone č. 50/1976 §43 h. Podľa nového Zákona o územnom plánovaní č. 200/2022 Z. z. § 22 musí mať každá obec vlastný územný plán, čo uľahčuje určenie, či pozemok spadá do zastavateľnej oblasti, tento špecifický paragraf však vstupuje do platnosti až od 01.04.2024. Podľa "starého" Zákona č. 50/1976 Zb. § 11 sú povinné mať územný plán len tie obce a mesta, ktoré majú viac ako 2 000 obyvateľov, prípadne sa chystá rozsiahla nová výstavba (minimálne o 15%) alebo to vyplýva z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (napr. územný plán regiónu). V prípade, že obec nemá územný plán, tak postupuje podľa územnoplánovacích podkladov, ktoré sú vytvorené pre dané územie, prípadne nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (napr. územný plán regiónu), regionálne plány sú však spracované vo väčšej mierke a riešia sa len "zásadné" zámery ako napr. diaľnica, regionálny vodovod a pod.

Aj keď má pozemok vhodné umiestnenie v zastavateľnej oblasti, nemusí to znamenať, že na ňom možno automaticky realizovať všetky stavebné zámery. Druhým dôležitým faktorom je totiž funkcia, ktorá je pozemku pridelená. Každý pozemok má stanovenú svoju funkciu a je nevyhnutné zistiť z textovej časti územného plánu, aké sú možnosti jeho využitia. Môže sa totiž stať, že aj keď je pozemok zaradený do zastavateľnej oblasti, je určený napríklad len na záhradu, čo znamená, že na ňom nebude možné stavať rodinný dom, ale len rekreačný objekt, ako je záhradný domček.

Často sa predávajú pozemky ako stavebné, hoci veľká časť ich plochy je vymedzená ako súkromná zeleň a len malá časť je určená na bývanie. V praxi to znamená, že územný plán povolí stavbu iba na časti pozemku, ktorá je vymedzená ako bývanie, no táto plocha môže byť príliš malá na realizáciu stavebného zámeru.

Ak si nie ste istí, aké sú možnosti využitia vášho pozemku, neváhajte sa obrátiť na nás. Radi vám pomôžeme s objasnením tejto problematiky.