Stavebné povolenie pre stavbu nespojenú so zemou: Nutnosť či nadbytočnosť?

Otázka, či na stavbu bez pevného spojenia so zemou je nutné stavebné povolenie je na mieste.

Podľa "starého" Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. § 1 na stavbu, ktorá nemá pevné spojenie so zemou sa nevyžaduje stavebné povolenie. Avšak pozor do pevného spojenia už podľa § 1 d) patrí pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, tzn. pripojenie na vodu, elektrickú sieť a pod. Ak bude teda na pozemku umiestnené stavebné dielo, ktoré nie je pevne spojené so zemou, je bez napojenia na energie, tak sa nejedná o stavbu a nie je na to nutné stavebné povolenie.

Podľa "nového" Zákona o výstavbe č. 201/2022 Z. z. je už za stavbu považované stavebné dielo bez ohľadu na spôsob osadenia alebo opevnenia a druh použitého materiálu, avšak tento zákon vstupuje do platnosti až 01.04.2024. Tento nový zákon je veľmi jasný v tom, že na stavbu je nutné stavebné povolenie.