Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Táto stránka nie je e-shopom, pretože objednávanie služieb neprebieha cez webové rozhranie, ale prostredníctvom e-mailového kontaktu s poskytovateľom. Napriek tomu by sme chceli stransparentniť naše podmienky poskytovania služieb, ktorými sa riadime.

I. Vymedzenie pojmov

1. Webová stránka predstavuje webovú stránku planchange.sk, vrátane jej podstránok.

2. Poskytovateľom je fyzická osoba podnikajúca, zapísaná v živnostenskom registri, ktorá poskytuje služby na webovej stránke. Poskytovateľom je Ing. Yossi Zachar, IČO 19547951, so sídlom U Svépomoci 884/4, 140 00, Praha 4, Česká republika, spadajúci k Živnostenskému odboru Úradu mestskej časti Praha 8. Poskytovateľ nie je plátcom DPH.

3. E-mail poskytovateľa predstavuje e-mailová adresa info@planchange.cz.

4. Služby zahŕňajú poradenstvo v oblasti urbanizmu a územného plánovania uverejnené na webovej stránke. Môže zahŕňať prípravu podkladov, výkresov alebo podanie žiadosti na orgány verejnej správy v mene klienta. V rámci jednej zmluvy môžu byť poskytnuté viaceré služby.

5. Návštevník predstavuje osobu, ktorá navštevuje webovú stránku poskytovateľa a následne sa môže stať klientom alebo spotrebiteľom.

6. Klient predstavuje osobu, ktorá prostredníctvom komunikácie na diaľku - e-mailom, uzavrie zmluvu o poskytnutí služby s poskytovateľom. Podrobnosti o uzavretí tejto zmluvy sú uvedené v kapitole II. Poskytovateľ sa zaväzuje klientovi poskytnúť službu v rámci dohodnutého cenového rozsahu, ako je opísané v kapitole III. Klient sa naopak zaväzuje uhradiť presnú sumu za poskytnutú službu, ktorá bude stanovená vnútri dohodnutého cenového rozsahu, v momente, keď bude služba pripravená na poskytnutie. Klientom môže byť spotrebiteľ, podnikateľ, nepodnikajúca právnická osoba alebo organizačná zložka štátu.

7. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá jedná v rámci svojho súkromného záujmu a zároveň nie je osobou samostatne zárobkovo činnou (OSVČ), ktorá by si túto službu objednala v rámci svojho podnikania. Zároveň spotrebiteľom nie je osoba, ktorá by si službu objednala v rámci výkonu svojho povolania (napr. manažér pracujúci pre developerskú firmu, ktorý potrebuje poradiť o kúpe investičných nehnuteľností v mene developerskej firmy, s cieľom objednať si službu).

8. Zmluvu predstavuje dohoda o poskytnutí služby. Postup uzavretia tejto zmluvy prostredníctvom e-mailu je podrobne popísaný v kapitole II. Uzavretie zmluvy prebieha na diaľku, keď je zmluva uzavretá bez nutnosti osobného stretnutia a pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, konkrétne prostredníctvom e-mailu. Prejavom záujmu o poskytnutie služby prostredníctvom e-mailu vyjadrujete výslovný súhlas s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

II. Dopyt, objednanie služby a uzavretie zmluvy

1. Dopyt po službe alebo službách realizuje návštevník webovej stránky prostredníctvom kontaktovania poskytovateľa cez e-mail alebo vyplnením formulára v sekcii Kontakt.V tejto sekcii je návštevník informovaný o súhlase s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP").

2. Po zaslaní tejto poptávky prostredníctvom webovej stránky obdrží návštevník e-mailovú odpoveď od poskytovateľa, ktorá obsahuje ponuku vhodnej služby na základe poskytnutého popisu. V e-maile bude uvedené orientačné cenové rozpätie.

3. Návštevník nie je povinný reagovať na túto e-mailovú správu, čo znamená, že nedošlo k uzavretiu zmluvy. Návštevník má tiež možnosť odmietnuť ponuku a tak nedôjde k uzavretiu zmluvy. Ak však súhlasí s ponukou, tak odošle kladnú odpoveď a potvrdí svoj záujem o službu/služby.

4. Poskytovateľ následne potvrdí, že došlo k uzavretiu zmluvy a zároveň doplní, že akonáhle bude služba pripravená na poskytnutie, poskytovateľ zašle faktúru s platobným výmerom, ktorý sa bude pohybovať v predom zaslanom cenovom rozpätí podľa kapitoly III.

5. Moment pripravenia služby na poskytnutie sa vzťahuje k okamihu, keď je poradenstvo pre klienta/spotrebiteľa, spracovanie podkladov alebo príprava žiadosti v mene klienta/spotrebiteľa na orgány verejnej správy pripravená na poskytnutie, ale čaká sa na úhradu tejto/týchto služby/služieb klientom/spotrebiteľom.

6. Uzavretie zmluvy nie je jednostranný proces založený len na jednej správe, ale vyžaduje niekoľko správ - krokov. K uzavretiu zmluvy nie je vyvíjaný žiadny nátlak a každá osoba má právo na svoje vlastné rozhodnutie, či má záujem o službu.

7. Po potvrdení uzavretia zmluvy zo strany poskytovateľa sa návštevník webovej stránky stáva klientom alebo spotrebiteľom v súlade s kapitolou I.

8. Po potvrdení uzavretia zmluvy je možné zrušiť objednávku služby podľa kapitoly V. a to len v prípade uzavretia zmluvy medzi spotrebiteľom a poskytovateľom. V ostatných prípadoch poskytovateľ nedokáže zaručiť, že bude možné zrušiť objednávku služby po jej potvrdení, pretože sa jedná o službu na mieru.

III. Cena a platba

1. Cenové rozpätie vyjadruje predpokladanú minimálnu a maximálnu cenu za poskytnutie služby. Vzhľadom na nemožnosť okamžitého posúdenia všetkých podkladov, ktoré je potrebné analyzovať a spracovať pred poskytnutím služby, je budúci klient/spotrebiteľ informovaný o cenovom rozpätí dostatočne vopred pred uzavretím zmluvy. Je na ňom, či súhlasí s cenovým rozpätím a či chce pokračovať v uzavretí zmluvy.

2. Cena vyjadruje náročnosť poskytnutia služby vnútri cenového rozpätia a je uvedená na zaslanej fakture. Cena je bez DPH, pretože poskytovateľ nie je plátcom DPH.

3. Dodatočné náklady vznikajú v prípade, keď klient/spotrebiteľ zamlčí podstatné informácie alebo neposkytne všetky potrebné dokumenty a je potrebné viac času venovať poskytnutiu služby. Tieto náklady, spojené s naprávaním situácie, môžu byť požadované od klienta alebo spotrebiteľa.

4. Nadväzujúce náklady vznikajú v situáciách, keď chyba nie je spôsobená klientom/spotrebiteľom, napríklad ak dotknuté orgány vyžadujú ďalšie informácie o zámeroch vlastníka pozemku. Klient/spotrebiteľ bude informovaný, ak úrad požiada poskytovateľa o tieto informácie. Klient/spotrebiteľ by mal tiež informovať poskytovateľa o tejto situácii, ak obdržal výzvu. Následne je na klientovi/spotrebiteľovi, či sa rozhodne, aby na požiadavku orgánu verejnej správy zareagoval poskytovateľ s uplatnením nadväzujúcich nákladov, ktoré budú klientovi/spotrebiteľovi fakturované, alebo prevedie túto zodpovednosť a poskytne požadovanú reakciu sám, v takom prípade sa nebudú uplatňovať dodatočné náklady a služba bude považovaná za poskytnutú.

5. Výhradným spôsobom platby je bezhotovostný bankový prevod na bankový účet. Klient/spotrebiteľ obdrží pokyny k platbe prostredníctvom faktúry zaslanej na e-mail. Faktúra je odoslaná v momente, keď je služba pripravená na poskytnutie. V týchto pokynoch budú uvedené údaje pre správne uhradenie služby, a to bankový účet, suma na zaplatenie a termín splatnosti. Za deň uhradenia sa považuje deň, kedy suma bola pripísaná na účet poskytovateľa.

IV. Dodanie služby/služieb

1. Preverenie pozemku - Klient/spotrebiteľ bude informovaný o pripravenosti služby na poskytnutie a obdrží faktúru. Po úspešnom uhradení faktúry obdrží klient/spotrebiteľ, prostredníctvom e-mailu použitého na komunikáciu, dokumenty týkajúce sa služby preverenia pozemku. Tieto dokumenty budú poskytnuté v elektronickej podobe vo formáte PDF obsahujúcom textový a grafický materiál. Dodanie dokumentov prebehne do 30 dní od uzavretia zmluvy alebo do 14 dní od uhradenia faktúry. V prípadoch, keď je spolupráca klienta alebo spotrebiteľa nevyhnutná pre poskytovanie služieb, si poskytovateľ vyhradzuje právo na dodatočné predĺženie lehoty. Poskytovateľ nezodpovedá za finančné straty, ktoré vzniknú v súvislosti s kúpou/nekúpou alebo predajom/nepredajom pozemku, na ktorý bola poskytnutá služba preverenia pozemku. Táto služba je len poradenského charakteru a klient/spotrebiteľ si môže vybrať, či ju prijme ako záväznú informáciu.

2. Zmena územného plánu (Príprava podkladov a podanie žiadosti o zmenu územného plánu) - Klient/spotrebiteľ bude informovaný o pripravenosti služby na poskytnutie a obdrží faktúru. Po úspešnom uhradení faktúry obdrží klient alebo spotrebiteľ, prostredníctvom e-mailu, ktorý bol použitý na komunikáciu, potvrdenie o podaní žiadosti v mene klienta. Žiadosť bude podaná do 40 dní od uzavretia zmluvy, prípadne do 14 dní od uhradenia faktúry. V prípadoch, keď je spolupráca klienta alebo spotrebiteľa nevyhnutná pre poskytovanie služieb, si poskytovateľ vyhradzuje právo na dodatočné predĺženie lehoty. Klient/spotrebiteľ bude informovaný o potrebe dodatočnej lehoty v prípadoch, keď je potrebné vykonať ďalšie preverenie pozemku s ostatnými úradmi.

V prípade, že klient/spotrebiteľ si chce podať žiadosť sám, postupuje sa rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom bode. Klient/spotrebiteľ bude informovaný o pripravenosti služby na poskytnutie a obdrží faktúru. Po úspešnom uhradení faktúry obdrží klient/spotrebiteľ, prostredníctvom e-mailu použitého na komunikáciu, dokumenty na podanie žiadosti o zmenu územného plánu. Tieto dokumenty budú poskytnuté v elektronickej podobe vo formáte PDF obsahujúcom textový a grafický materiál. Dodanie dokumentov prebehne do 30 dní od uzavretia zmluvy alebo do 14 dní od uhradenia faktúry.

Klient/spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade zmeny územného plánu môže obec požadovať od vlastníka pozemku, ktorý zmenu inicioval, náhradu nákladov spojených s pořízením územněplánovacích podkladov. Klient/spotrebiteľ rieši tieto náklady priamo s príslušným orgánom verejnej správy.

3. Poradenstvo - Ide o poradenskú službu v oblasti urbanizmu a územného plánovania, ktorá je poskytovaná na základe želania klienta/spotrebiteľa. Po pripravení služby na poskytnutie obdrží klient/spotrebiteľ faktúru. Po úspešnom uhradení faktúry obdrží klient/spotrebiteľ prostredníctvom e-mailu použitého na komunikáciu dokumenty súvisiace s dopytom alebo žiadosťou. Obsah týchto dokumentov závisí na konkrétnom požiadavku klienta/spotrebiteľa. Dodanie dokumentov prebehne do 30 dní od uzavretia zmluvy alebo do 14 dní od uhradenia faktúry. V prípadoch, kedy je spolupráca klienta/spotrebiteľa nevyhnutná pre poskytovanie služieb, si poskytovateľ vyhradzuje právo na dodatočné predĺženie lehoty.

4. Ak dôjde k zamlčaniu podstatných informácií alebo neposkytnutiu potrebných dokumentov, môže to mať za následok poskytnutie neplnohodnotnej služby, ktorá nemusí byť akceptovateľná úradmi. V takom prípade môže dôjsť k vzniku dodatočných nákladov, ktoré si poskytovateľ služby môže vyžadovať od klienta/spotrebiteľa ako náhradu, aby službu mohol poskytnúť v plnom rozsahu.

5. Služby preverenia pozemkov, zmienky územného plánu a poskytovanie poradenstva nemajú právnu záväznosť. Nemôžeme preto garantovať, že rozhodnutie orgánu verejnej správy bude v prospech vlastníka pozemku na základe poskytnutých podkladov a služieb. Toto upozornenie je dostatočne viditeľné na rôznych podstránkach nášho webu a návštevníci sú o tejto skutočnosti riadne informovaní. Je dôležité si uvedomiť, že aj v prípade schválenia žiadosti príslušnou obcou môže proces získania a schválenia územného plánu trvať niekoľko rokov a nemá okamžitú platnosť v čase schválenia. Naše služby sú poskytované odborníkmi s vysokoškolským vzdelaním v obore urbanizmus a územné plánovanie, a tak môžete mať istotu, že sú založené na odborných znalostiach a aktuálne dostupných informáciách.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy uzavieranej diaľkovým spôsobom v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť od dňa uzavretia zmluvy, nasledujúci deň po tom, čo bola zmluva uzavretá, je prvým dňom 14-dňovej lehoty. Formulár sa nachádza na stránke ČOI a je nutné ho zaslať na e-mail poskytovateľa. V prípade, že spotrebiteľ nemôže formulár vyplniť, postačuje poskytnutie informácie o odstúpení od zmluvy prostým oznámením e-mailom, z ktorého bola komunikácia vedena. Spotrebiteľ obdrží potvrdenie, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, prípadne k zamietnutiu, ak sa jedná o body 2. a 3. tejto kapitoly.

2. V okamihu, keď začne plnenie služieb s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní), je spotrebiteľ informovaný o skutočnosti, že poskytnutím plnenia zaniká jeho právo odstúpiť od zmluvy.

3. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak boli tieto služby poskytnuté v plnom rozsahu. V prípade čiastočného poskytnutia služby bude vyzvaný k úhrade pomernej časti.

4. Klient (nespotrebiteľ) nemá právny nárok na odstúpenie od zmluvy, avšak môže nás kontaktovať so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy. Ak sa nezačali prípravné práce na službe, tak služba bude zrušená a o úspešnom odstúpení od zmluvy bude klient informovaný.

5. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že klient/spotrebiteľ porušil VOP, ide o podvodné jednanie alebo neposkytuje spoluprácu potrebnú pre poskytnutie služby.

VI. Reklamácie

1. Poskytovateľ zaručuje, že poskytnutá služba je pri prevzatí bez chýb a je poskytovaná v súlade so zmluvou a platnými právnymi predpismi. Napriek tomu je možné reklamovať poskytnutú službu podľa nasledujúcich bodov, avšak musí byť preukázané, že služba je skutočne chybná alebo nekompletná. Odporúča sa uplatniť reklamáciu bez ďalšieho odkladu.

2. Ak služba nezodpovedá popisu alebo nebola poskytnutá v plnom rozsahu, klient/spotrebiteľ má nárok na nápravu služby zo strany poskytovateľa alebo na proporcionálnu zľavu. Ak reklamáciu uznáme ako oprávnenú a klient alebo spotrebiteľ si zvolí zľavu z už uhrazenéj ceny podľa faktúry, tak zľava bude poskytnutá formou vrátenia čiastky na bankový účet, ktorý bol použitý pri platbe. Toto vrátenie prebehne do 10 dní od uznania reklamácie. V prípade nápravy bude klient/spotrebiteľ informovaný o lehote na napravenie služby, tá je však maximálne 30 dní, inak má klient/spotrebiteľ nárok na odstúpenie od zmluvy.

3. Na uplatnenie reklamácie je nutné zaslať e-mail poskytovateľovi, e-mail by mal obsahovať prvok, podľa ktorého bude možné identifikovať zmluvu (napr. číslo faktúry) a dôvod reklamácie.

4. Ak ku chybe alebo nekompletnosti služby došlo zavinením klienta/spotrebiteľa (napr. neposkytnutím dôležitých informácií), reklamácia bude prijatá, ale nebude jej vyhovené.

5. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s postupom reklamácie zo strany poskytovateľa, máte možnosť obrátiť sa na príslušné orgány uvedené v kapitole VII.

VII. Poskytovanie asistencie pri vybavovaní sťažností a riešení spotrebiteľských sporov

1. Ak máte akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa uzavretej zmluvy, jej plnenia alebo nášho postupu, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na yossi@planchange.cz.

2. V prípade sporu medzi poskytovateľom a spotrebiteľom má spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie. Podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, je subjektom pre mimosúdne riešenie Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Všetky podrobnosti ohľadom mimosúdneho riešenia sporov sú uvedené na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: coi.cz, adr.coi.cz, adr@coi.cz. Spotrebiteľ má tiež možnosť využiť online platformu pre riešenie sporov, ktorú zriadila Európska komisia a je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je uzatváraná na dobu určitú, a to od okamihu jej uzavretia až po poskytnutie služby klientovi/spotrebiteľovi zo strany poskytovateľa.

2. Máme právo jednostranne upravovať tieto VOP. Vždy platí znenie VOP, ktoré bolo platné v okamihu uzavretia zmluvy.

3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 01. 01. 2024.