Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správca osobných údajov PLANCHANGE.SK so sídlom U Svépomoci 884/4, 140 00, Praha 4, Česká republika, zapísaný ako Ing. Yossi Zachar, IČO 19547951, spadajúci k Živnostenskému odboru Úradu mestskej časti Praha 8, je správcom osobných údajov v súlade s článkom 4, bodom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR).

2. Kontaktná adresa správcu je yossi@planchange.cz.

3. Termín "osobné údaje" sa vzťahuje na akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, napríklad prostredníctvom mena, identifikačného čísla, lokalizačných údajov, sieťového identifikátora alebo prostredníctvom jedného alebo viacerých osobitných znakov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytla fyzická osoba k dopytu po službe, alebo ktoré získal správca na splnenie objednaných služieb. Tieto údaje sú:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého pobytu
 • Kontaktná adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • Informácie o vlastníctve pozemkových parcel a ich identifikácia

2. Správca spracúva identifikačné údaje, kontaktné informácie a ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy podľa Všeobecných obchodných podmienok (VOP).

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov má zákonný základ v súlade s nariadením GDPR. Tento základ zahŕňa:

 • Plnenie zmluvy medzi správcom a fyzickou osobou pred uzavretím zmluvy, keď osoba vyjadrila záujem o poskytnutie služby.
 • Plnenie právnych povinností správcu po uzavretí zmluvy podľa príslušných ustanovení článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 • Spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre ochranu oprávnených záujmov správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2. Správca nevyužíva poskytnuté údaje na zasielanie nevyžiadaných letákov, newsletterov alebo iných správ, ktoré by mohli byť považované za spam.

3. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednaných služieb a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom služieb a fyzickou osobou. Pri objednaní služby sú požadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie tejto služby. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre uzavretie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť, ani plniť právne povinnosti voči štátu.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Osobné údaje sú uchovávané správcom po dobu nevyhnutnú k plneniu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi správcom a fyzickou osobou, vrátane uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Táto doba uchovávania je stanovená na 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

2. U osôb, ktoré navštívili webovú stránku a zaslali správu s uvedením svojich osobných údajov, sú pre účely evidencie dopytu údaje evidované po dobu 10 rokov od odoslania správy. Návštevník webovej stránky, ktorý zaslal správu, má možnosť požiadať správcu o anonymizáciu svojich údajov, ak ešte neboli odstránené.

3. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania osobných údajov správca vykoná ich vymazanie.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Osoby, ktoré prijímajú osobné údaje sú subjekty zapojené do dodávky služieb, vykonávania platieb na základe zmluvy, poskytovania služieb pre prevádzku webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s prevádzkou webových stránok.

2. Správca nemá žiadny zámer poskytovať osobné údaje tretím krajinám (krajinám mimo Európskej únie) alebo medzinárodným organizáciám.

VI. Spracovatelia osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, ale niektorí ďalší spracovatelia môžu taktiež spracovávať osobné údaje na jeho žiadosť. Týmito spracovateľmi sú:

 • Poskytovateľ webového hostingu Google.
 • Poskytovateľ emailových a elektronických služieb Microsoft.

VII. Vaše práva

1. V súlade s nariadením GDPR máte právo na nasledujúce podmienky:

 • Právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR.
 • Právo na opravu svojich osobných údajov podľa článku 16 GDPR.
 • Právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov podľa článku 18 GDPR.
 • Právo na vymazanie svojich osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov podľa článku 21 GDPR.
 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov podľa článku 20 GDPR.
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v článku III týchto podmienok.

2. Máte taktiež právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov. V prípade potreby sa môžete obrátiť na súd.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca potvrdzuje, že vykonal všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov.

2. Správca zaviedol technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a fyzických úložísk osobných údajov.

3. Správca garantuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby, ktoré boli poverené správcom a sú oprávnené ich spracovávať.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca potvrdzuje, že vykonal všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov.

2. Správca zaviedol technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a fyzických úložísk osobných údajov.

3. Správca garantuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby, ktoré boli poverené správcom a sú oprávnené ich spracovávať.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Fyzická osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a prijíma ich v plnom rozsahu odoslaním e-mailovej správy alebo vyplnením kontaktného formulára na zanechanie odkazu. Táto informácia je priamo uvedená na stránke s kontaktnými údajmi.

2. Správca si vyhradzuje právo upravovať tieto podmienky.

3. Tieto podmienky ochrany osobných údajov vstupujú do platnosti dňa 01. 01. 2024.